Dữ liệu hoạt động

Xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy

Tính minh bạch là một trong những nguyên tắc cơ bản mà dịch vụ của chúng tôi xây dựng. Tìm hiểu thêm về thống kê hiệu suất của công ty chúng tôi - tất cả các báo cáo đều được kiểm định bởi KPMG.

Báo cáo khẳng định quản lý với báo cáo giới hạn độc lập 2020

 • 181 440 tài khoản khách hàng hoạt động
 • Hoa hồng cho đại lý 25.77 triệu USD
 • Tổng số dư của khách vào 31 Tháng 12, 2020 - 70.42 triệu.
 • Số dư lớn nhất của khách vào 31 Tháng 12, 2020 - 0.63 triệu.

Báo cáo khẳng định quản lý với báo cáo giới hạn độc lập 2019

 • 124 921 tài khoản khách hàng hoạt động
 • Hoa hồng cho đại lý 12.58 triệu USD
 • Tổng số dư của khách vào 31 Tháng 12, 2019 - 68.07 triệu.
 • Số dư lớn nhất của khách vào 31 Tháng 12, 2019 - 1.03 triệu.

Tải báo cáo bảo hiểm 2019

pdf

Updated at:14.07.2020

Xem Xem

Báo cáo khẳng định quản lý với báo cáo giới hạn độc lập 2018

 • 95 985 tài khoản khách hàng hoạt động
 • Hoa hồng cho đại lý 6.44 triệu USD
 • Tổng số dư của khách vào 31 Tháng 12, 2018 - 38.66 triệu.
 • Số dư lớn nhất của khách vào 31 Tháng 12, 2018 - 1.77 triệu.

Tải báo cáo bảo hiểm 2018

pdf

Updated at:19.09.2019

Xem Xem

Báo cáo khẳng định quản lý với báo cáo giới hạn độc lập 2017

 • 122 037 tài khoản khách hàng hoạt động
 • Hoa hồng cho đại lý 4.81 triệu USD
 • Tổng số dư của khách vào 31 Tháng 12, 2017 - 19.93 triệu.
 • Số dư lớn nhất của khách vào 31 Tháng 12, 2017 - 2.92 triệu.

Tải báo cáo bảo hiểm 2017

pdf

Updated at:19.09.2019

Xem Xem

Báo cáo khẳng định quản lý với báo cáo giới hạn độc lập 2016

 • 118 303 tài khoản khách hàng hoạt động
 • Hoa hồng cho đại lý 7.02 triệu USD
 • Tổng số dư của khách vào 31 Tháng 12, 2016 - 20.46 triệu.
 • Số dư lớn nhất của khách vào 31 Tháng 12, 2016 - 2.60 triệu.

Tải báo cáo bảo hiểm 2016

pdf

Updated at:19.09.2019

Xem Xem

Báo cáo khẳng định quản lý với báo cáo đảm bảo giới hạn độc lập 2015

 • 92.564 tài khoản khách hàng hoạt động
 • Hoa hồng cho đại lý 4.99 triệu USD.

Tải báo cáo bảo hiểm 2015

pdf

Updated at:19.09.2019

Xem Xem

Báo cáo khẳng định quản lý với báo cáo đảm bảo giới hạn độc lập 2014

 • 112 445 tài khoản khách hoạt động
 • Hoa hồng cho đại lý 9.06 triệu USD.

Tải báo cáo bảo hiểm 2014

pdf

Updated at:19.09.2019

Xem Xem
Gọi
Chat